Algemene voorwaarden

This Agreement was last modified on 18 February 2016.

1. Identiteit Gramo
Maatschappelijke zetel Gramo Electro, hierna ‘Gramo’ genoemd.
Adres: Bredabaan 454, 2170 Merksem
Tel. 03 645 73 74
E-mail: info@gramo.be

BTW BE 0549.911.707
RPR Antwerpen

2. Algemeenheden

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op afstand (via internet of via telefoon) door Gramo aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van Vlaanderen. Gramo kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

Gramo is uitsluitend actief in Vlaanderen. Wij kunnen je bestelling enkel aanvaarden als het leveringsadres in Vlaanderen gelegen is.

Bij de verkoop op afstand hebben klanten de mogelijkheid te betalen via directe bankoverschrijving of betaling bij levering. Pas als Gramo de betaling van de klant ontvangen heeft, wordt het product effectief geleverd en geplaatst.

3. Reservatie en betaling in de winkel

De klant heeft de mogelijkheid om een product te reserveren. De klant zal gecontacteerd worden wanneer het product kan afgehaald worden in de Gramo winkel. In geval van aankoop betaalt de klant aan de kassa van de Gramo winkel. Pas op dat ogenblik komt er een koop-verkoop overeenkomst tot stand. Om die reden is er geen sprake van een verkoop op afstand en is er bijgevolg geen herroepingsrecht. De klant kan uitsluitend en alleen het volledige aankoopbedrag betalen op het ogenblik van afhaling in de Gramo winkel, iedere volledige of gedeeltelijke betaling op voorhand of voorschot (ook online) is uitgesloten.

Gramo behoudt zich het recht voor om bestellingen of reservaties te weigeren indien:

 • er een ernstig vermoeden is van kwade trouw of intentie tot oplichting;
 • er sprake is van herhaaldelijk misbruik van het herroepingsrecht;
 • er vermoedens zijn van herhaaldelijk (rechts)misbruik of fraude door een klant;
 • er foutieve, verdachte of verkeerde klantgegevens worden opgegeven;
 • er wordt vastgesteld dat een persoon meermaals fictieve persoonsgegevens opgeeft;
 • er een abnormale hoeveelheid van een bestelde hoeveelheid – eventueel in verschillende aankooporders – wordt vastgesteld die verder gaat dan een louter persoonlijk gebruik;
 • er kan worden verondersteld dat bestellingen werden gedaan voor doorverkoop;
 • er sprake is van overmacht

De gereserveerde producten blijven 14 dagen vanaf de dag van de reservering in de Gramo winkel ter beschikking van de klant. Indien de klant de gereserveerde producten niet komt afhalen of betalen, zal automatisch na deze 14 dagen de reservatie geannuleerd worden.

4. Eigendomsoverdracht

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de in bezit name van de goederen.

5. Herroepingsrecht

Deze bepaling geldt uitsluitend voor de verkoop op afstand aan consumenten. Deze bepaling is dus niet van toepassing op aankopen die binnen een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen, noch voor aankopen door rechtspersonen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van je beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

De klant wordt gevraagd om bij het terugsturen van de producten de toebehoren, gebruiksaanwijzingen, factuur en aankoopbewijs bij te voegen.

Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Gramo zullen ter beschikking blijven van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna Gramo eigenaar wordt van het product.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan Gramo. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

 • Audio- en video- opnamen en computerprogrammatuur (CD’s, DVD’s, Blu-rays, Software, hardware, CD-roms, videogames, USB sticks, harde schijven…), met inbegrip van herlaadbare telefoonkaarten, waarvan de verzegeling is verbroken;
 • Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
 • Levering van producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • Artikelen die verzegeld zijn en niet geschikt om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • Artikelen die door hun aard niet meer kunnen worden teruggezonden;

De klant, of de door de klant aangewezen partij niet-vervoerder, dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering of de fysieke inbezitneming van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, telefonisch (03/645.73.74) of e-mail (info@gramo.be) zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling. In geval van verschillende leveringen bij één bestelling, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke in bezit name van het laatste goed. In het geval van verschillende leveringen voor één bestelling van één product, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke in bezit name van het laatste onderdeel van dat ene product.

Er wordt gevraagd de goederen terug te sturen in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat. Gramo behoudt zich het recht voor om bij beschadigde, onvolledige of geïnstalleerde goederen de klant aansprakelijk te houden voor de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen en bijgevolg zal een bedrag afgehouden worden bij terugbetaling overeenkomstig met de schade.

Gramo behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen, of de klant heeft aangetoond dat alle producten werden teruggezonden.

Vervolgens wordt binnen een termijn van 30 kalenderdagen na ontvangst van de producten of bewijs van terugzending, de volledige betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via dezelfde betalingswijze als bij bestelling gebruikt werd. Er wordt niet in cash uitbetaald. Gramo behoudt zich ten allen tijde het recht voor het bedrag van de waardevermindering van het product, waar de klant voor aansprakelijk is, af te trekken van de terug te betalen aankoopsom.

6. Prijzen

Onze prijzen zijn btw, recupelbijdrage en andere taksen en bijdragen inbegrepen. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Als een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze verkoop op afstand de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling. Een standaardlevering is gratis binnen een straal van 25 km rond de Gramo winkel (gelegen Bredabaan 454 te 2170 Merksem), tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Voor een levering buiten deze straal van 25 km rond Gramo winkel wordt een vervoerskost van €2,00 per gereden kilometer aangerekend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

7. Leveringstermijn

Voor toestellen die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden voor een levering aan huis een aantal leveringsdata voorgesteld, waaruit de klant kan kiezen. In de mate van het mogelijke respecteren wij een leveringstermijn van 3 werkdagen.

Voor toestellen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, geldt, behoudens uitdrukkelijk anders overeengekomen, een leveringstermijn van maximaal 30 dagen. Zodra het toestel voorradig is, contacteert Gramo de klant om een leveringsdatum af te spreken als de goederen aan huis worden geleverd.

Als bij betaling via overschrijving twee dagen voor de gekozen leveringsdatum de betaling nog niet ontvangen is, wordt de klant hiervan verwittigd en na betaling gecontacteerd om een nieuwe leveringsdatum af te spreken.